Effekten av omega 3 brist över flera generationer

I en nyligen publicerad studie utförd på råttor så undersökte man de kognitiva effekterna av omega 3 brist över flera generationer. Brist på omega 3 har en koppling till schizofreni och andra beteendestörningar bland ungdomar. I studien fann man att effekten av omega 3 brist blev större ju fler generationer i rad som haft brist. Man fann även att brist hos ungdomar yttrar sig annorlunda än brist hos vuxna vad avser kognitiva effekter. Brist bland ungdomar yttrade sig i form av orolighet, hyperaktivitet, och försämrat minne och kognition.

Corina O. Bondi et al. Adolescent Behavior and Dopamine Availability Are Uniquely Sensitive to Dietary Omega-3 Fatty Acid Deficiency. Biological Psychiatry – 29 July 2013 (10.1016/j.biopsych.2013.06.007.